BỘ PHẬN
EXTERNAL RELATIONS

SỨ MỆNH

Xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa Nhóm Margroup với
các với các đối tác bên ngoài nhằm đảm bảo nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của Nhóm.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Định hướng, xây dựng hình ảnh đối ngoại của Margroup.

Kết nối, duy trì, phát triển các mối quan hệ đối ngoại một cách có chiến lược.

Tìm kiếm, vận động nguồn lực tài trợ phục vụ cho các chương trình, dự án và các hoạt động nội bộ.

Shopping Basket